YIN E YANG | 2010
| carta | ferro | neon | 29 x 21 x 7 cm
| paper | iron | neon | 29 x 21 x 7 cm